Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je podrejena matični družbi Zavarovalnici Triglav, ki je največja slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj.

Skupina Triglav je koncentrirana okoli matične družbe Zavarovalnice Triglav, ki je ena vodilnih finančnih inštitucij v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije. Širšo finančno skupino Triglav poleg družb s področja zavarovanja in pozavarovanja sestavljajo tudi družbe s področja upravljanja investicijskih skladov in bančništva. Finančna skupina je sestavljena iz odvisnih in pridruženih družb, v katerih ima Zavarovalnica Triglav več kot 20-odstotni kapitalski delež.


Osnovni podatki skupine

  2020 (EUR) 2019 (EUR) Indeks 2020/2019
Obračunana kosmata zavarovalna premija 1.233.775.365 1.184.174.107 104
Obračunani kosmati zneski škod 697.443.568 716.742.136 97
Kosmati obratovalni stroški 306.746.419 305.268.725 100
Stanje zavarovalno tehničnih rezervacij 3.033.213.854 2.878.870.171 105
Kapital 870.151.947 791.951.788 110
Dobiček po obdavčitvi 73.664.698 83.864.429 88
Donosnost kapitala 8,9% 10,9% 82
Število zaposlenih na zadnji dan leta 5.316 5.281 101


Zavarovalništvo

Ponudba Zavarovalnice Triglav je celovita in obsega premoženjska, življenjska in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. v Sloveniji s prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji dopolnjuje vsebinsko ponudbo Zavarovalnice Triglav.

Skupino Triglav v segmentu zavarovalništva poleg zavarovalnice, pozavarovalnice in specializirane zdravstvene zavarovalnice v Sloveniji sestavljajo še zavarovalnice na  Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji.

Upravljanje premoženja

Družba Triglav Skladi je družba za upravljanje premoženja, osnovna dejavnost družbe pa je upravljanje investicijskih skladov, individualno upravljanje premoženja strank in investicijsko svetovanje.

Bančništvo

Bančništvo je strateško pomembna dejavnost skupine, ki zaokrožuje celovitost ponudbe in omogoča razvijanje bančno zavarovalnih produktov. Zavarovalnica Triglav je kapitalsko prisotna v eni izmed največjih slovenskih bank - Abanki Vipi, d.d.