Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je podrejena matični družbi Zavarovalnici Triglav, ki je največja slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj.

Skupina Triglav je koncentrirana okoli matične družbe Zavarovalnice Triglav, ki je ena vodilnih finančnih inštitucij v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije. Širšo finančno skupino Triglav poleg družb s področja zavarovanja in pozavarovanja sestavljajo tudi družbe s področja upravljanja investicijskih skladov in bančništva. Finančna skupina je sestavljena iz odvisnih in pridruženih družb, v katerih ima Zavarovalnica Triglav več kot 20-odstotni kapitalski delež.


Osnovni podatki skupine

  2015 (EUR) 2014 (EUR) Indeks
Obračunana kosmata zavarovalna premija 919.116.265 888.246.603 103
Obračunani kosmati zneski škod 594.840.516 615.722.529 97
Kosmati obratovalni stroški 297.614.376 295.933.697 101
Stanje zavarovalno tehničnih rezervacij 2.600.442.122 2.333.655.174 111
Kapital 704.044.499 688.140.772 102
Dobiček po obdavčitvi 88.861.194 85.682.468 104
Donosnost kapitala 12,8% 13,4% 96
Število zaposlenih na zadnji dan leta 5.379 5.406 100


Zavarovalništvo

Ponudba Zavarovalnice Triglav je celovita in obsega premoženjska, življenjska in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. v Sloveniji s prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji dopolnjuje vsebinsko ponudbo Zavarovalnice Triglav.

Skupino Triglav v segmentu zavarovalništva poleg zavarovalnice, pozavarovalnice in specializirane zdravstvene zavarovalnice v Sloveniji sestavljajo še zavarovalnice na  Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji.

Upravljanje premoženja

Družba Triglav Skladi je družba za upravljanje premoženja, osnovna dejavnost družbe pa je upravljanje investicijskih skladov, individualno upravljanje premoženja strank in investicijsko svetovanje.

Bančništvo

Bančništvo je strateško pomembna dejavnost skupine, ki zaokrožuje celovitost ponudbe in omogoča razvijanje bančno zavarovalnih produktov. Zavarovalnica Triglav je kapitalsko prisotna v eni izmed največjih slovenskih bank - Abanki Vipi, d.d.