2019 (EUR) 2018 (EUR)
Kosmata obračunana premija 157.582.324 131.170.639
Čista obračunana premija 100.506.922 80.527.140
Obračunani kosmati zneski škod 73.805.192 69.994.751
Kapital družbe 83.135.427 79.944.828
Dobiček pred obdavčitvijo  6.005.337 5.480.323
Čiste škode 56.668.412 47.872.963
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 173.388.974 166.335.963
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 122.838.090 114.377.365
Število zaposlenih  52 50
     
Delež samopridržaja 63,8% 61,4%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 122,2% 142,0%
Merodajni čisti škodni količnik 64,2% 66,9%
Stroškovni količnik 33,0% 29,3%
Kombinirani količnik 97,2% 96,2%
Stroški v % od kosmate premije 2,51% 2,87%
Donosnost kapitala 6,0% 5,6%