2020 (EUR) 2019 (EUR)
Kosmata obračunana premija 180.967.469 157.582.324
Čista obračunana premija 106.430.325 100.506.922
Obračunani kosmati zneski škod 76.015.279 73.805.192
Kapital družbe 87.042.128 83.135.427
Dobiček pred obdavčitvijo  3.452.465 6.005.337
Čiste škode 54.979.389 56.668.412
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 195.766.154 173.388.974
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 138.311.591 122.838.090
Število zaposlenih  52 52
     
Delež samopridržaja 58,8% 63,8%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 130,0% 122,2%
Merodajni čisti škodni količnik 63,7% 64,2%
Stroškovni količnik 31,2% 33,0%
Kombinirani količnik 94,9% 97,2%
Stroški v % od kosmate premije 2,67% 2,51%
Donosnost kapitala 3,3% 6,0%